วัน-เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30 น.
เสาร์ 08:30-14:00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

บริการวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศเดนมาร์ก

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศเดนมาร์ก
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปเดนมาร์ก
   • แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (รวมถึงคำร้องเพิ่มเติม)
    Visa Application Form
    Download The Supplementary Form
    Download The Invitation and questionnaire Form
   • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทาง กลับประเทศไทย
   • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า ในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษ ก่อนหน้านี้
   • รูปถ่ายสี กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.(วัดจากผม ถึง คางต้องได้ 3.5 ซม.) ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 1 รูป ขนาดรูปวีซ่า
   • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา
   • หลักฐานการทำงาน
    • จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ
    • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ
    • หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
    • จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก

  ผู้ใหญ่ คนละ 2,300 บาท
  เด็กอายุ 06-11 ปี คนละ 1,400 บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 810 บาท

  ที่อยู่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก

  เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร: 02 - 118 - 7006
  อีเมล์ : nfo.dkth@vfshelpline.com
  เว็บ www.vfsglobal-denmark.com
  ยื่นคำขอ: 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. (จันทร์-ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  รับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. - 16.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  ทำจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น.
  (ยื่นวีซ่า) จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

  สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

  10 ซอยสาทร 1 (ซอยอัตการประสิทธิ์) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
  website://thailand.um.dk/
  สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร ด้วย

  วันหยุดประจำปี 2561 ศูนย์รับยื่นวีซ่าเดนมาร์ก
  • มีนาคม วันที่ 30
  • เมษายน วันที่ 02, 13, 16, 17
  • พฤษภาคม วันที่ 21
  • กรกฎาคม วันที่ 30
  • สิงหาคม วันที่ 13
  • ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26, 31

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศเยอรมัน

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศเยอรมัน
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปเยอรมัน
   • ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
   • หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
   • รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2ใบ
   • หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
    • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ
    • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
    • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร Bank Guarantee (ธุรกิจ)
   • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   • ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
   • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง
   • หนังสือหรือจดหมาย เชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
    หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน
    ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 2,400 บาทและ
    เด็ก อายุ 6 -12 ปี
    : 1,400 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ไม่มีทอน)
    : เวลาพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5วัน
    การนัดหมายสำหรับยื่นคำร้องวีซ่า นัดหมายโดย ผ่านเว็บไซต์ของ สถานเอกอัครราชทูต bangkok.diplo.de
  ที่อยู่แผนกวีซ่าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

  9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-287-9000
  เว็บไซต์ www.bangkok.diplo.de
  เวลาทำการ แผนกวีซ่า จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น.

  กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำเชียงใหม่

  เลขที่ 199/163 หมู่ 3 บ้านในฝัน 2 ถนนคันคลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100
  ทำการ วันจันทร-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 12.00 น. โทร 053-838-735

  กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำพัทยา

  179/168 หมู่ 5 ซอย 17ถนนพัทยาเหนือ นาเกลือ/บางละมุง เมืองพัทยา 20150
  ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10.00 น. ถึง 16.00 น. โทร 038-422-634

  กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนี, ประจำภูเก็ต

  100/425 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ตำบลรัษฎา, อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
  ทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.00 น. ถึง 13.00 น. โทร 076-610-407

  วันหยุดประจำปี 2561 แผนกวีซ่า สถานทูตเยอรมัน
  • มีนาคม วันที่ 30
  • เมษายน วันที่ 02, 13, 16
  • พฤษภาคม วันที่ 01, 21
  • กรกฎาคม วันที่ 31
  • สิงหาคม วันที่ 13
  • ตุลาคม วันที่ 03
  • ธันวาคม วันที่ 05, 24, 25, 26, 31

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศแคนาดา

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ธุรกิจ ประเทศแคนาดา
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

  ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร 02-636-0540 อีเมล์ enquiry@international.gc.ca
  เว็บgeo.international.gc.ca
  เวลา แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.
  สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย รับผิดชอบ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และกัมพูชา

  ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่า (VFS)

  ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 www.vfsglobal.ca
  โทร 02-1187-007 Email:info.canbkk@vfshelpline.com
  ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ต้องชำระ ผ่าน online ด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต ยอด 100 CAD/
  ค่าบริการของศูนย์ VFS 684 บาท สั่งจ่าย แคชเชียร์เช็ค " VFS (Thailand) Ltd."
  • : ค่า SMS 56 บาท
  • : ระยะเวลาในการพิจารณา และ อนุมัติวีซ่า 16 วัน ทำการ

  วันหยุดประจำปี 2561 ศูนย์รับยื่นวีซ่าแคนาดา
  • มีนาคม วันที่ 01
  • เมษายน วันที่ 13, 16
  • พฤษภาคม วันที่ 29
  • กรกฎาคม วันที่ 02, 30
  • สิงหาคม วันที่ 13
  • กันยายน วันที่ 03
  • ตุลาคม วันที่ 08, 15
  • ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศโครเอเชีย

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศโครเอเชีย
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าโครเอเชีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปโครเอเชีย
   • กรอกแบบฟอร์มวีซ่าโครเอเชีย
   • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่าแนบมาด้วย
   • รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร
   • ประกันการเดินทาง
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   • กรณีวีซ่าท่องเที่ยว : ใบจองโรงแรม
    • กรณีวีซ่าธุรกิจ : ใบจองโรงแรม, หนังสือเชิญจากบริษัทที่โครเอเชีย, แบบฟอร์มที่มีตราประทับ จากกระทรวงการต่างประเทศ , หนังสือจดทะเบียนบริษัท
   • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
   • หนังสือรับรองการทำงาน
   • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สมรส-หย่าร้าง (ถ้ามี)
    • เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
    • ไม่มีสถานทูตโครเอเชียในประเทศไทย ศูนย์ VFS จะต้องส่งเอกสารวีซ่า ไปพิจารณาที่ สถานทูตโครเอเชีย ประจำประเทศอินโดนีเซีย
  สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

  191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์, ชั้น15 ถ.สีลม, แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ, 10500
  เวลา : 08.30-15.00 น. โทร.02-632-1541
  website: vfsglobal.com/croatia/thailand

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศจีน

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปจีน
   • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ฟอร์ม 2 ชุด)
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   • ใบจองที่พัก/โรงแรม
   • หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
   • หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
   • รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)
    เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น
    ขนาดรูปถ่ายใช้ยื่นวีซ่าจีน

    เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
    • สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
    • สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
    • สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
    • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
    กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
    • สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
    • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
    กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
    • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
  ประเภทของการยื่นวีซ่าจีน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาท สำหรับ ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 500 บาท
  • วีซ่ายื่นด่วน 2 วันทำการ 1,800 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 750 บาท
  • ด่วนพิเศษ 1 วันทำการ 2,200 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 950 บาท
  • ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ถ้าต้องการจะยื่นวีซ่า ต้องรอให้สถานทูตพิจารณา อย่างน้อย 1 เดือน
  สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

  57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  Tel: 02-245-7044
  E-mail: chinaemb_th@mfa.gov.cn
  website: th.china-embassy.org

  ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

  1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400
  Tel: 02-207-5888, 02-207-5999
  website: www.visaforchina.org
  เวลา: จันทร์ -ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
  ยื่นคำร้อง :9:00- 15:00 น. (คำร้องด่วน และด่วนพิเศษ ยื่นก่อน 10.50 น.)
  รับวีซ่า: 9:00-16:00 น. (คำร้องด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศนอร์เวย์

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่านอร์เวย์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปนอร์เวย์
   • Cover Letter ที่มีลายเซ็นของผู้ยื่นขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วน ก็ให้จ่าย ค่าวีซ่าผ่านบัตรเครดิต จ่ายเสร็จ เรียบร้อย ระบบ ก็จะส่ง Cover Letter มาให้ทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ตอน Log in ทำการปริ้นท์ Cover Letter ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ อีเมล์ของผู้สมัครออกมา เพื่อ เซ็นชื่อ ในหน้าที่ 2 ของ Cover Letter Cover letter หรือ จดหมาย ยืนยันว่า ผู้สมัคร ได้ลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม วีซ่าออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว พร้อม หมายเลขใบเสร็จ
   • รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
   • หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน จนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทย และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า(ถ้ามี)
   • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่ระบุสถานที่ออก และวันที่ออก หนังสือเดินทาง วันหมดอายุ ประวัติการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน /ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ฯลฯ
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางที่แน่นอนไม่เกิน 90 วัน (ไม่ต้องซื้อตั๋วจนกว่าจะ ทราบผล ว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ และ หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกวีซ่า ตามวันที่ ระบุ ในใบจอง)
   • ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุในการเดินทาง ครอบคลุมระยะเวลา ที่อยู่ใน กลุ่มประเทศเชงเก้น วงเงินคุ้มครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
   • เอกสารยืนยันการจ้างงาน ที่ระบุวันลา ชัดเจน หรือ ธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการศึกษา
   • เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น สมุดเงินฝาก ปรับบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน (สมุดเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนา)
   • เอกสารยืนยันที่พัก/โรงแรม ในประเทศนอร์เวย์
   • จดหมายเชิญ (ฉบับจริง) จากบริษัทในนอร์เวย์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
   • รายละเอียดการเดินทาง
   • กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม เติมตามนี้
    ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว
    • หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา
    ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทาง กับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
    • หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก ผู้ปกครอง อีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรอง โดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา
    ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว
    • หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา
    กรณีที่ไปพักบ้านญาติ เพื่อน หรือแฟน ที่นอร์เวย์ จะต้องมีเอกสารจากนอร์เวย์ดังต่อไปนี้
    หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน
    ค่าธรรมเนียม วีซ่านอร์เวย์ ต้องชำระทันที ตอนกรอก แบบฟอร์ม วีซ่าออนไลน์ โดยผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
    (ไม่จำเป็น ต้องเป็นบัตรเครดิตของผู้ยื่นขอวีซ่า)
    • ผู้ใหญ่ 60 ยูโร
    • เด็กอายุ 06-11 ปี 35 ยูโร
    • เด็กอายุต่ำกว่า 06 ปี ไม่เสียค่าวีซ่า
    ค่าบริการดำเนินการ
    ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS นอร์เวย์ 800 บาท ต่อเล่ม
    หมายเหตุ
    • ผู้เดินทางต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านอร์เวย์ และ ต้องนัดหมาย ล่วงหน้า
    • ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและ ดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ
  ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ VFS

  อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 8 ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
  เปิดรับสายตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น.วันจันทร์-วันศุกร์
  Website: vfsglobal.com/norway
  Tel: 02-118-7004
  เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น. และ 13.00-15.00น.
  (ยื่นวีซ่า) วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

  สถานเอกอัครราชทูต นอร์เวย์ประจำประเทศไทย

  ชั้น 18 อาคาร UBC II เลขที่ 591 สุขุมวิท33 กรุงเทพฯ 10110
  Tel: 02-204-6500
  Fax: 02-262-0218
  E-mail: visa.bangkok@mfa.no
  Website: norway.no/en/thailand

  สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย รับผิดชอบ 2 ประเทศ ได้แก่ ไทย และกัมพูชา ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ภายใน 15 วันทำการ

  สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ) ถ้าเดินทางพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน ให้ยื่นคำร้อง แบบกลุ่ม เพื่อที่จะได้รับผลวีซ่าพร้อมกัน

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารประกอบ การยื่นขอวีซ่า ท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศนิวซีแลนด์
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ให้บริการครอบคลุม 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และกัมพูชา
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปนิวซีแลนด์
   จดหมายรับรองการทำงาน หรือ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ
   • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ ,อื่นๆ ให้เลือก
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด
   • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
   • หลักฐานการทำงาน
    • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
    • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
    • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
   • ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
   • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย
   • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
   • หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์
   • จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
    หมายเหตุ : กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น
  สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

  ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Tel: 02-654-3444
  E-mail : nzisbangkok(at)dol.govt.nz

  ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์

  (TT VISA SERVICE CENTRE )
  40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  Tel: 02-236-7138
  E-mail: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
  Website: www.ttsnzvisa.com
  เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

  วันหยุดประจำปี 2561 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์
  • มีนาคม วันที่ 01
  • เมษายน วันที่ 06, 13, 16
  • พฤษภาคม วันที่ 01, 29
  • กรกฎาคม วันที่ 27, 30
  • สิงหาคม วันที่ 13
  • ตุลาคม วันที่ 15, 23
  • ธันวาคม วันที่ 05, 10, 31

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศฝรั่งเศส

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศฝรั่งเศส
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปฝรั่งเศส
   • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้อง ลงทะเบียน
   • หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า
   • หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
   • รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
   • ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
   • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
   • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
    • สมุดเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา
    • รายการเดินบัญชี ตัวจริงพร้อมสำเนา
   • หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา
    • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
    • ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
    • ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา
   • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร)
   • หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
   • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
  • ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2,317 บาท
  • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,351 บาท
  • ค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,119 บาท
  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียมศูนย์ TLS 1,119 บาท
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานทูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,119 บาท
  ที่อยู่ ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLScontact)

  12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
  Tel : 02-838-6688
  (วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00 - 16.30น.)
  Website: fr.tlscontact.com/
  เวลาทำการแผนกวีซ่า จันทร์-ศุกร์
  ยื่นวีซ่า: เวลา 08.30-11.30น.
  รับหนังสือเดินทางคืน: เวลา 08.30-16.30น.

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

  เลขที่ 35 ซอยเจริญกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  Website: th.ambafrance.org/

  วันหยุดประจำปี 2561 ศูนย์รับยื่นวีซ่า TLS ฝรั่งเศส
  • มกราคม วันที่ 1, 2,v
  • เมษายน วันที่ 13, 16, 17
  • พฤษภาคม วันที่ 01, 29
  • กรกฎาคม วันที่ 27, 30
  • สิงหาคม วันที่ 13
  • ตุลาคม วันที่ 15, 23
  • ธันวาคม วันที่ 05, 10, 25, 31

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศฟินแลนด์

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศฟินแลนด์
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และ ควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปฟินแลนด์
   • แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์
   • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า (ถ้ามี)
   • รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว 1 ใบ (ขนาด 47 mm x 36mm)ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
   • หนังสือรับรองการทำงาน
    • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
    • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
    • จดหมายรับรองจาก สถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • หลักฐานการเงิน ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
   • หลักฐาน การจองที่พัก/โรงแรม
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   • สำเนากรมธรรม์ ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)
   • หนังสือเชิญต้นฉบับ ที่ออกโดย บริษัทหรือ หน่วยงานทางกลุ่มเชงเก้น ของประเทศกลุ่มเชงเก้น ที่ระบุข้อมูล ในการติดต่อ (บนจดหมายควรมี หัวจดหมายจากบริษัทหรือ องค์กรที่เชิญ พร้อมทั้งระบุ รายละเอียด ของ ผู้ติดต่อรวมถึง เบอร์โทรศัพท์และ ที่อยู่) จะต้องระบุ ระยะเวลา และ จุดประสงค์ของ การเดินทาง และ ใครเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายให้ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  สำหรับเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม
  ทราบหรือไม่?
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
  • วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 15 วัน ทำการ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว และ 5 วันทำการ สำหรับ วีซ่าธุรกิจ
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
  • ชำระค่าธรรมเนียม การขอวีซ่า และ ค่าบริการของ VFS จำนวน 2,300 บาท และ 1,400 บาท สำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี
  • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า คนละ 810 บาท
  • ต้องทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนไปยื่นวีซ่า นัดหมายที่ link นี้ vfsglobal.com
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม VFS 810 บาท
  ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต ฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

  อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 63 ถนนวิทยุม ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330
  website: www.finland.or.th
  สามารถยื่นขอวีซ่าได้โดยตรงกับสถานทูตหรือ ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS
  ถ้ายื่นตรงกับสถานทูตจะต้องนัดคิว ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นก่อน ทางสถานทูตจะรับยื่นวีซ่า แค่ 2 วัน คือ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 8.30 - 11.30น. เท่านั้น
  สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องวีซ่า กับทางสถานทูต
  โทรติดต่อ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 14.00 - 15.00น.
  Tel: 02-207-8700 (ไม่รับนัดคิวยื่นวีซ่าที่เบอร์นี้) หรือ
  ทาง E-mail : viisumi.ban@formin.fi

  ที่อยู่ของศูนย์รับยื่นวีซ่าฟินแลนด์ VFS

  เลขที่ 10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  Tel: 02-118-7009
  E-mail: info.fith@vfshelpline.com
  Website: vfsglobal.com/finland/thailand
  เวลายื่นคำขอ: 08.00น. - 12.00น. และ 13.00น. - 15.00น. (จันทร์ - ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  เวลารับหนังสือเดินทาง: 13.00น. - 16.00น. (จันทร์ - ศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสเปน

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่าสเปน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสเปน
   • แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 2 ชุด
   • Checklist - Tourism and Family Visit
   • หนังสือเดินทางที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ พร้อมสำเนา 1ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า)
   • รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรงและ เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป
   • ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย) ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ตลอด ระยะเวลา ที่อยู่ในเชงเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และ การส่งกลับ ประเทศ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบ ข้อบังคับ ตรวจคนเข้าเมือง ของกลุ่มเชงเก้น
   • เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง กำหนดการ เดินทาง ชนิดของยานพาหนะ
   • ที่พัก และหลักฐานการเงิน เพียงพอ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในสเปน
  กรณีท่องเที่ยว
  กรณีธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ศาสนา
  กรณีเพื่อการศึกษา หรือ หลักสูตร การอบรมอื่นๆ
  ให้เราช่วยจัดการ วีซ่าสเปน
  • กรอกแบบฟอร์ม แนะนำตรวจเช็คเอกสาร นัดคิว
  • ค่าบริการ Plan-Travel 2,000 บาท(ไม่รับการันตีผล)
  • ส่งเมล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ 02 -416-1537-38
  *การแสดงเอกสารดังกล่าวครบถ้วน มิได้หมายความว่า จะได้รับ อนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการจะอนุมัติ วีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความเห็นและ คำวินิจฉัยของกงสุลเป็นสำคัญ* *ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง * ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน

  2,310 บาท (สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป)
  และ 1,345 บาท (สำหรับผู้ที่อายุ 6-12 ปี)
  ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่น (BLS) 595 บาท

  การดำเนินการพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 15 วันทำการ หรือมากกว่า แล้วแต่กรณี

  อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

  สถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

  ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  Tel: 02-661-8284-7
  Website: www.exteriores.gob.es
  E-mail: emb.bangkok.vis@maec.es

  ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS (Spain Visa Application Center)

  BLS International (Thailand) Ltd.
  ห้อง 2211 ชั้น 22 อาคาร อินเตอร์เชนจ์ 21 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  Tel: 02-258-3524
  เปิด (จ-ศ) 08:30 - 12:00น. และ 13:00 – 16.00น.
  E-mail: info.bkk@blshelpline.com
  รับเล่มคืน: 13:00 – 16.00น.
  Website: thailand.blsspainvisa.com

  วันหยุดประจำปี 2561 ศูนย์รับยื่นวีซ่าสเปน BLS
  • มีนาคม วันที่ 30
  • เมษายน วันที่ 06, 13, 16
  • พฤษภาคม วันที่ 01, 29
  • กรกฎาคม วันที่ 30
  • สิงหาคม วันที่ 13
  • ตุลาคม วันที่ 12, 15
  • ธันวาคม วันที่ 05, 06, 25

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสวีเดน

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศสวีเดน
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปสวีเดน
   • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
   • แบบฟอร์ม A (วีซ่าธุรกิจ)
   • แบบสอบถาม (วีซ่าธุรกิจ)
   • แบบสอบถาม (วีซ่าท่องเที่ยว)
   • หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนาหน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
   • รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • หลักฐานการทำงาน
    • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
    • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
    • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
   • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   • ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
   • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้
    • แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต/อำเภอ
    • หนังสือยินยอม จาก บิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
    • หนังสือยินยอม จาก บิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา
    • หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา
    • สูติบัตร
   • หนังสือ หรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
    ** หมายเหตุ ปัจจุบันผู้เดินทาง สามารถยื่นขอ วีซ่าสวีเดนได้ 2 ช่องทาง คือ
    • ยื่นด้วยตนเองผ่านทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน (VFS) ยื่นได้โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ
    • ยื่นด้วยตนเองตรงกับทางสถานทูตสวีเดน ต้องติดต่อนัดหมายที่ เบอร์โทร 02-118-7005 ยื่นได้เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-10.00น. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 14 วัน
    • วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
    • ผู้ถือ หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
  ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวีเดน

  10/104-106 (801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  Tel: 02-118-7005
  เปิดรับสายเวลา 08:30 - 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น. จันทร์ถึงวันศุกร์
  E-mail: info.seth@vfshelpline.com
  Website: www.vfsglobal.com/swede
  ยื่นคำขอ: วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น.
  รับเล่มคืน: วันจันทร์ - วันศุกร์ 13.00 น. - 16.00 น.

  แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

  ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท ก.ท.ม 10110
  Tel: 02-263-7211 (จ.-พฤ. เวลา 14.00-15.00 น.)
  E-mail: ambassaden.bangkok-visum@foreign.ministry.se
  Website: swedenabroad.com/bangkok
  เวลาทำการ แผนกวีซ่า
  อ. และ พฤ. เวลา 08.00-10.00น. สำหรับยื่นวีซ่า
  และ เวลา 14.00-15.00 น. สำหรับ รับหนังสือเดินทางคืน

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารการ ยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่า ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
   • กรอกฟอร์ม DS-160 ให้เรียบร้อย
   • หลังกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างแอคเค้าท์ เพื่อการชำระเงิน และนัดคิว ที่เว็ปไซต์ Create Account
    2.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขา หลังชำระเงินโดยประมาณ ในวันทำการถัดไปของธนาคารฯ จึงจะสามารถ นัดคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาได้
    2.2 ทำการ Login แล้ว พิพม์ ใบ APPOINTMENT CONFIRMATION หลังทำการนัดหมายคิวสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)
   • รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป
   • หลักฐานการทำงาน
   • หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง
   • ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย
   • กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกา สถานะ โชว์ตัว ** อเมริกาเน้นสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ควรถือเอกสารไปเผื่อเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ขอดู**
  สัมภาษณ์เสร็จ ทราบผลทันที
  • ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้
  • ถ้าวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และจะส่งพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ
  • ค่าวีซ่าอเมริกา 160 USD ( 5,920 บาท)
  สถานที่ตั้งสถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ

  เลขที่ 95 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330
  Tel: 02-105-4110
  website: https://th.usembassy.gov/th/
  E-mail: support-thailand@ustraveldocs.com

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสาธารณรัฐเชก

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศสาธารณรัฐเชก
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปสาธารณรัฐเชก
   • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • หนังสือเดินทาง และ สำเนาอายุของหนังสือเดินทาง ที่ยังใช้งานได้ จะต้องเกินกว่า ระยะเวลา ที่คาดว่า จะพำนัก อยู่ภายในประเทศ อย่างน้อย 3 เดือน
   • ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ
   • หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา
    • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
    • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
    • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)
   • หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/ โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่าน ที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ (ตัวจริงและสำเนา)ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก
   • ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
   • หลักฐานการ ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ ระหว่าง การเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,00 บาท ครอบคลุมระยะเวลา ในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก
   • หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
    ผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน
    ถ้าต้องการยื่นวีซ่าระยะสั้นหรือวีซ่าเชงเก้น ผ่านสถานทูตสาธารณรัฐเช็ก
    จะต้องส่งอีเมล์นัดคิวไปที่ consular_bangkok@mzv.cz โดยใส่รายละเอียด ดังนี้
    • หนึ่งอีเมล์ต่อผู้เดินทางหนึ่งคน (ถ้าเป็นเด็ก ให้ใส่ในอีเมล์เดียวกับแม่หรือพ่อได้)
    • หัวเรื่องของอีเมล์ ให้ระบุว่า “Appointment Request for [ชื่อนามสกุลของผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ (และเด็ก - ถ้ามี)]"
    • แนบไฟล์ สแกนหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรายละเอียดของผู้เดินทาง พร้อมใบคำร้องนัดยื่นวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเช็ก 60 ยูโร (ประมาณ 2,616 บาท)
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 7-15 วัน
  สถานกงสุลและวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

  71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Tel: 02-250-9223, 02-250-9224
  Website: www.mzv.cz/bangkok
  E-mail: bangkok@embassy.mzv.cz
  วีซ่าระยะสั้น (Schengen Visa) เฉพาะ จันทร์, พุธ, ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
  วีซ่าระยะยาว เฉพาะ อังคาร และ พฤหัสฯ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
  กรณียื่นวีซ่าผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Czech จะมีค่าบริการของศูนย์รับยื่นอีก 541 บาท
  ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 7-10 วัน

  สถานกงสุลและวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐเช็กศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค (VFS Czech)

  ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  Tel: 02-1187010
  ยื่นคำร้องขอวีซ่า: จันทร์ถึงศุกร์ 08:30-12:00 และ 13:00-16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  รับคืนหนังสือเดินทาง: จันทร์ถึงศุกร์ 13:00-16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  Website: www.vfsglobal.com/czechrepublic

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศออสเตรเลีย

เอกสารการ ยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจ ประเทศออสเตรเลีย
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปประเทศออสเตรเลีย
   • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
    • แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว
    • แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด
   • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
    • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลา หยุดงาน
    • สำหรับผู้ที่เป็นเ จ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
    • สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
   • หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
    • หลักฐานการเงิน จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก (ฉบับจริง) แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
   • จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)
   • หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
   • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
    สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง
    สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้เดินทางซึ่ง หนังสือรับรอง นี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอก ฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร
  ที่อยู่ ศูนย์ยื่นวีซ่า (VFS) ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ออสเตรเลีย ท่องเที่ยว, ธุรกิจ 3,850 บาท
  • ค่าดำเนินการของ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ออสเตรเลีย 896 บาท
  • ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ อนุมัติวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการ
  • ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
  • ผู้เดินทางจะต้องนัดคิวก่อน ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
  ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่

  191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูล ไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จังหวัดเชียงใหม่ รับค่าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นเงินสดเท่านั้น
  ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ผลการพิจารณาวีซ่าจะถูกจัดส่งกลับโดยทางไปรษณีย์เท่านั้น ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
  กรณีไปเยี่ยมแฟน และ แฟนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องรู้จักกันอย่างน้อย 6 เดือน แฟนเคยมาหาที่เมืองไทย เก็บข้อความที่คุยกันไว้ รวมทั้งรูปที่ถ่ายคู่กัน เพื่อใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่า

  วันหยุด ปี 2561 วีซ่าออสเตรเลีย (VFS) ที่นอกเหนือจาก วันเสาร์และ วันอาทิตย์
  • มีนาคม วันที่ 30
  • เมษายน วันที่ 13, 16, 17
  • มิถุนายน วันที่ 11
  • กรกฎาคม วันที่ 30
  • สิงหาคม วันที่ 13
  • ตุลาคม วันที่ 15
  • ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26, 31

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศออสเตรีย

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศออสเตรีย
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปออสเตรีย
   • แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานเหลือ อย่างน้อย 90 วัน และ หนังสือเดินทาง ฉบับเก่า (ถ้ามี)
   • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
   • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
    • สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือ จดทะเบียนบริษัท ที่ระบุ ชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
    • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วย งานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
    • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะ การเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
   • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือ รับรองจากธนาคาร
   • ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้การคุ้มครอง ความเสี่ยง ทุกประเภท มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   • ใบจองที่พัก/โรงแรม
   • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอมจากผู้ปกครอง และ สูติบัตร ของผู้ยื่นวีซ่า
   • หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศออสเตรีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
   • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
    • ค่าธรรมเนียมสถานทูต ผู้ใหญ่ 2,300 บาท
    • ค่าธรรมเนียม สถานทูต เด็กอายุ 6-12 ปี 1,350 บาท
    • ค่าบริการของศูนย์ VFS 1,120 บาท
    • ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าอย่างน้อย 15 วันทำการ
  สำหรับผู้ที่จะไปพักกับเพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ต้องมีเอกสาร เหล่านี้เพิ่มเติม ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย

  ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  Tel: 02-118-7008 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 16:00
  Website: www.vfsglobal.com
  ผู้ที่ต้องการไป ประเทศ สโลวาเนีย (Slovenia) และ ประเทศ มอลต้า (Malta) สามารถยื่นใบคำร้อง
  ด้ที่สถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย (เฉพาะวีซ่าระยะสั้น ประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น)

  สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรียประจำประเทศไทย

  ที่อยู่ 14 ซอยนันทา (สาทรซอย 1) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
  ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 1155 สวนพลู กรุงเทพ ฯ 10120
  E-mail: bangkok-ob@bmeia.gv.at
  Tel: 02-105 6710 (ฝ่ายกงสุล)

  • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย กรุงเทพฯ รับผิดชอบ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
  • ในประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ไม่มีที่ทำการตัวแทนของประเทศออสเตรีย สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นได้ที่สถานทูตเยอรมนี ในประเทศนั้นๆ

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอังกฤษ

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอังกฤษ
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้อง ขอวีซ่าอังกฤษ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปอังกฤษ
   • แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
   • การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศูนย์รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • หลักฐานการทำงาน
    • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
    • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
    • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   • หลักฐานการจองที่พัก/ โรงแรมในอังกฤษ
   • กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น
   • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
   • หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
    หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่
    ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
    • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ
    • ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น
    • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน 119 USD (จ่ายออนไลน์)

  การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษโดยทั่วไป ใช้เวลาในการพิจารณา ผลวีซ่า 15 วันทำการ แต่ท่านสามารถขอบริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่ง หนังสือเดินทางตัวจริง โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม 51 ปอนด์ หรือ 2,346 บาท

  ท่านสามารถเก็บ หนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้ ในขณะที่ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง แห่งสหราชอาณาจักร กำลังดำเนินการพิจารณา ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอยู่ ท่านสามารถใช้หนังเดินทาง เดินทางไปยังประเทศอื่นหรือ ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอื่นได้

  ท่านไม่สามารถขอใช้บริการนี้ ได้หลังจาก ที่ได้ยื่นใบคำร้องฯไปแล้ว

  การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (ทราบผลภายใน 3-5 วันทำการ) ค่าบริการเพิ่มเติม 184 ปอนด์ หรือ 8,464 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติ เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรส และบุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) หากผู้ติดตามประสงค์ จะใช้บริการ ขอวีซ่าเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการ เพิ่มเติมเช่นกัน
  • ที่ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าเยี่ยมญาติ ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรส และ บุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระ ค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Clinical Attachment
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Entertainer
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Sports
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Permitted Paid Engagement
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Transit
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ Private Medical Treatment
  • วีซ่านักท่องเที่ยวแบบ PLAB Test
  • ผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น (รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และต้องการขอวีซ่า ท่องเที่ยวทุกประเภท
  • ลูกเรือเดินสมุทรขอวีซ่า เพื่อไปลงเรือในสหราชอาณาจักร (Joining Ship) ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยต้องเคยขอวีซ่าประเภทเดียวกันนี้ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา และ ต้องมีสมุด ประจำตัวลูกเรือ (Seaman's Book)

  ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ในประเทศไทย (นักบิน สจ๊วตและ แอร์โอสเตส) ขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยว โดยจะต้อง เตรียมจดหมายรับรองการทำงาน เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย

  ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  Tel: 02-118-7008 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 16:00
  Website: www.vfsglobal.com
  ผู้ที่ต้องการไป ประเทศ สโลวาเนีย (Slovenia) และ ประเทศ มอลต้า (Malta) สามารถยื่นใบคำร้อง
  ด้ที่สถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย (เฉพาะวีซ่าระยะสั้น ประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น)

  • วีซ่า Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่า Tier 2 แบบระบบฐานคะแนน รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่า Tier 4 แบบระบบฐานคะแนน ทุกประเภท รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน Youth Mobility, Temporary worker (Creative and Sporting), Temporary Worker (Exchange) and Temporary Worker (International Agreement)

   รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและ บุตร (อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตาม จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

  บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (ทราบผลภายใน24 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าบริการเพิ่มเติม 919 ปอนด์ หรือ 42,274 บาท

  บริการด่วนพิเศษนี้ใช้ได้กับ ผู้ยื่นวีซ่าประเภทเหล่านี้เท่านั้น (รับยื่นวันจันทร์ - พฤหัสบดี และต้องยื่นก่อน 10:00น)

  • วีซ่าเยี่ยมเยือน (ทุกประเภท)
  • วีซ่า Tier 2 และ Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐาน พำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทย
  • วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน (ทำงานชั่วคราว หรือ อาชีพด้านการออกแบบ และการกีฬา) และต้องเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ หรือดำเนินกิจกรรม ในสหราชอาณาจักร ในรูปแบบเดียวกับวัตถุประสงค์ ของการทำงานในประเทศไทยนอกจากนั้นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่ายังมีบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ให้กับผู้ที่ไปยื่นวีซ่า
  บริการห้องรับรองพิเศษ ค่าบริการเพิ่มเติม 3,150 บาท
  • ไม่ต้องรับคิว
  • สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว
  • ห้องรับรองส่วนตัวขณะยื่นใบคำร้อง และสแกนลายนิ้วมือ
  • เครื่องดื่มและขนม
  • บริการจัดส่งผลการพิจารณาคำร้อง ขอวีซ่าคืนทางไปรษณีย์
  • บริการถ่ายเอกสารและถ่ายรูป สำหรับประกอบ การยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ผ่านทาง SMS และอีเมล์
  • บริการถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสารหน้าละ 3 บาท บริการถ่ายภาพ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถใช้บริการนี้เพื่อ ถ่ายภาพตนเอง ได้ในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เพื่อให้มั่นใจว่า ภาพถ่ายนี้เป็นไปตามข้อกำหนด ของ ยูเคบอร์เดอร์ เอเจนซี บริการนี้มี ค่าบริการเพิ่มเติม 250 บาทต่อภาพถ่าย ขนาดหนังสือเดินทาง 6 ภาพ
  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom)

  ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซอยสุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
  E-mail: info@ukvac-th.com
  Website: www.vfs-uk-th.com รับคำร้อง
  เวลารับใบคำร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
  เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 13.30 น. - 16.00 น

  ประเทศในเขตการปกครอง ของอังกฤษ ดังต่อไปนี้ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้ที่ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าอังกฤษ
  • แองกวิลลา (Anguilla)
  • แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda)
  • บาฮามาส (The Bahamas)
  • เบลีซ (Belize)
  • เบอร์มิวดา (Bermuda)
  • บอตสวานา (Botswana)
  • หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)
  • หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)
  • โดมินิกา (Dominica)
  • หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (Falkland Islands)
  • แกมเบีย (The Gambia)
  • กานา (Ghana)
  • ยิบรอลตาร์ (Gibraltar)
  • เลโซโท (Lesotho)
  • มาลาวี (Malawi)
  • เซนต์ลูเซีย (Saint Lucia)
  • เซียร์ราลีโอน (Sierra Leone)
  • สวาซิแลนด์ (Swaziland)
  • ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)
  • หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (Turks and Caicos Islands)

  เอกสารที่ใช้เหมือนกับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

  วันหยุดปี 2561 ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าอังกฤษ
  • มีนาคม วันที่ 30
  • เมษายน วันที่ 02, 13, 16
  • พฤษภาคม วันที่ 29
  • กรกฎาคม วันที่ 27, 30
  • สิงหาคม วันที่ 13
  • ตุลาคม วันที่ 23
  • ธันวาคม วันที่ 05, 24, 25, 26

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอิตาลี

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอิตาลี
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าอิตาลี ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปอิตาลี
   • หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
   • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
   • กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี ให้ครบถ้วน
   • หลักฐานการทำงาน
    • ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น **จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)**
    • ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
    • ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • หลักฐานการเงิน (จากทางธนาคารจะต้อง มีอายุไม่เกิน 7 วัน ณ วันยื่นขอวีซ่า)
    • Statement ตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้
    • Bank Certificate ตัวจริง ที่ทางธนาคารออกให้
   • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   • ใบจองโรงแรม
   • โปรแกรมแผนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
   • ประกันการเดินทาง
   • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

   **เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   **เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่ระบุไว้

   กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)

   กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้
   • จดหมายเชิญ ที่มีลายเซ็นต์ของผู้เชิญ (แบบฟอร์มจดหมายเชิญ)
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้เชิญ
   • สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี (ถ้ามี)
   • ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย
   • ใบ Fidejussione ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา
  สถานทูตประเทศอิตาลี ประจำประเทศไทย

  ตึกซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 27 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330
  Tel: 02-250-4970
  E-mail: visa.ambbang@esteri.it
  Website: ambbangkok.esteri.it

  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS

  ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ชั้น 15 ยูนิต C191 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ก.ท.ม. 10500
  Tel: 02-118-7001
  E-mail: info@vfshelpline.com
  Website: vfsglobal.com/ital
  เวลาทำการ : เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 12:00น. และ เวลา 13:00 - 16:00น.
  เวลารับคืนหนังสือเดินทาง
  วันจันทร์ - ศุกร์ วลา 13:00 - 16:00น.
  เช็คสถานะการยื่น : ยื่นผ่านศูนย์รับคำร้อง VFS
  วันจันทร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
  วันพุธ เวลา 14.00 น. – 16.00 น. และ
  วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS รับยื่นเฉพาะวีซ่าระยะสั้น (อยู่ไม่เกิน 90 วัน) เท่านั้น
  ถ้าหากต้องการยื่นขอวีซ่าระยะยาว (อยู่เกิน 90 วัน) ต้องยื่นขอโดยตรงกับทางสถานทูตอิตาลี

  วันหยุดประจำปี 2560 ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ประเทศอิตาลี
  • กุมภาพันธ์ วันที่ 13
  • เมษายน วันที่ 13, 14, 17, 25
  • พฤษภาคม วันที่ 01, 10
  • สิงหาคม วันที่ 14
  • ตุลาคม วันที่ 23
  • ธันวาคม วันที่ 05, 25, 26

วีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอินเดีย

เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอินเดีย
เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
* ชาวต่างชาติ มีใบอนุญาตทำงาน สามารถยื่นขอวีซ่าได้ตามปกติ.
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • เอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปอินเดีย
   • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
   • สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
   • รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป
   • ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
   • จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
   • สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
   • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
  ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

  : 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
  : 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
  : ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

  ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า, บริการด้านพาสปอร์ต และบริการด้านกงสุลประเทศอินเดีย สมาคมพาณิชย์สามัคคี เชียงใหม่

  ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  ยื่นคำขอ : 08.30 – 14.00 รับหนังสือเดินทางคืน: 08.30 – 14.00

  คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ (e-visa)
  • ผู้เดินทางชาวต่างชาติที่ต้องการไปอินเดีย เพื่อการพักผ่อน การเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ การไปรักษาโรคระยะสั้น หรือการไปเยี่ยมชมธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • ผู้ที่อาศัยอยู่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, แพร่, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, พะเยา, นครวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี และน่าน
  • สามารถ ยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ.สถานกงสุลประเทศอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้
  e-visa สามารถใช้ได้กับ สนามบิน 24 แห่ง และท่าเรือ 3 แห่ง ดังต่อไปนี้

  สนามบิน Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Goa, Kolkata, Cochin, Hyderabad, Ahmedabad, Trivandrum, Calicut, Lucknow, Amritsar, Trichy, Jaipur, Mangalore, Pune, Nagpur, Coimbatore, Gaya, Bagdogra, Guwahati, Varanasi and Chandigarh

  ท่าเรือ Mangalore, Cochin and Marmagao

  โปรดทราบ การยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ สามารถขอได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 1 ปีปฏิทิน และอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย

  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ของคนไทย USD 50 และค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.5%

  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย VFS

  ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
  Tel: 02-258-3063-64
  E-mail: info.bkk@vfshelpline.com
  Website: vfsglobal.com/india/
  วันและเวลาทำการ
  : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า
  : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับรับหนังสือ เดินทางคืน

  ศูนย์รับคำร้อสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

  ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel: 02-258-0300-5 Website: www.indianembassy.in.th/

  ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย สำหรับ หนังสือเดินทางไทย วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)
  • อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 4,100 บาท
  • อายุวีซ่ามากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 8,200 บาท
  วีซ่าธุรกิจ (Business)
  • อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 8,200 บาท
  • อายุวีซ่ามากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง 11,500 บาท
  ค่าบริการของสถานทูตอินเดีย และ ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS.Global ได้แก่
  • ค่าบริการของสถานทูต 70 บาท
  • ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS.Global 38 บาท
  • ค่าไปรษณีย์แบบหนี่งวัน 150 บาท (ถึงแม้ว่า จะมารับวีซ่าด้วยตัวเอง ก็ต้องเสียค่าบริการ ไปรษณีย์นี้)
  ผู้เดินทางจะต้องไปทำการ สแกนลายนิ้วมือ

  ** ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่อายุวีซ่าที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น